top of page

Стручни описи расписаних пријава, њихови резултати и образложење

КОНКУРС ЗА ПОСАО

КЊИГОВОЂА

 

Канцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) објављује конкурс за пријем у радни однос 1 особе у пуном радном времену.

 

Опис позиције:

 

 књиговођа билансиста - статус јавног (државног) службеника

 

Опис посла:

 

 • Књижење улазних и излазних фактура (ЕПЕР и РЛБ програми)

 • Контирање и књижење улазних и излазних фактура трошкова

 • Контирање и књижење извода банака и осталих општих налога

 • Контрола благајне

 • Вођење аналитичких евиденција

 • Обављање других сличних послова по налогу руководиоца

 

 

 

 • Потребно је:

 

Добро познавање програма (MS Office, Excel) и рад на рачунару.

Диплома средњег или вишег стручног усмерења

Знање српског језика није услов, представља предност.

 

Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним  службеницима број CXCIX из 2011. год.

 

Пријаве за посао кандидати могу слати на следеће адресе електронске поште:

ssm@t-online.hu

szoo.intezmenyei@gmail.com

 

КОНКУРС за Српску педагошку стипендију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС за Српску стипендију 


   Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за I семестар/полугодиште школске 2022/23. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu
 

   Опште информације:
 

1. Кандидати који имају права да конкуришу


   Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:


    а) да су дали изјаву да припадају српској народности; 
   б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30; 
  в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику) 
  г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).


   Стипендију може да добије средњошколац/студент који је


     а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом; 
     б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса; 
     в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски

         научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице; 
     г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске

         заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице. 


   2. Износ стипендије


   Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.


   3. Садржајни и формални захтеви конкурса:


   Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника, односно налази се и посебно на страници www.szerb.hu) и са следећим прилозима:
    а) биографија кандидата (ученик/студент), 
    б) фотокопија или извод о потврди просека 


   4. Начин, место и рок за предају конкурса


   Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3, радно време: понедељак-четвртак 9.00-15.00, петак 9.00-12.00)


Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 10. октобар 2022. године до 15.00 часова. 


У Будимпешти, 15. септембра 2022. 


                                                                                                       Самоуправа Срба у Мађарској
 

Формулар за конкурсну пријаву за "Српску стипендију ССМ" можете прреузети ОВДЕ

 

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

 

   Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 7, на катастарском броју: VI 28938/0/A/5. Некретнина величине 71 m² намењена је за канцеларијски простор.

 

   Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

 

Остале информације:

 • Некретнина није опремљена намештајем.

 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

 •  Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.

 • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

 • Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа најраније од 1. августа 2022. године.

 • Минимална цена закупа је 250.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове.

 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.

 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.

 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

 

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време.

 

   Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

      Будимпешта, 20. мај 2022.                                                                                

                                                                                                                              Самоуправа Срба у Мађарској

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРОСТОРА

 

   Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса издаје у закуп канцеларију која се налази у њеном власништву, у VI кварту Будимпеште, у Нађмезе улици бр. 49 - приземље број 8, на катастарском броју: VI 28938/0/A/4. Некретнина величине 32 m² намењена је за канцеларијски простор.

 

   Молимо заинтересоване да своје понуде за закуп некретнине пошаљу до 24. јуна 2022. године до 10.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

 

Остале информације:

 • Некретнина није опремљена намештајем.

 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

 •  Са изабраним закупцем склапа се уговор о закупу на основу Закона о народностима бр. CLXXIX из 2011. године; на основу Закона о националној имовини CXCVI из 2011. године (у даљем тексту: „Закон о националној имовини“); и даље, меродаван је и Правилник Самоуправе Срба о руковању имовином и улагању.

 • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведено у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

 • Уговор о закупу се склапа на одређено време (на најмање 364 дана од дана закључења уговора). Уговор се склапа најраније од 1. августа 2022. године.

 • Минимална цена закупа је 80.000 форинти месечно, а цена у себи садржи и месечне режијске трошкове.

 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.

 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са њиховим писменим овлашћењем.

 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

 

Некретнина може да се погледа у унапред  уговорено време.

 

   Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

 

 

             Будимпешта, 20. мај 2022.

 

                                                                                                                       Самоуправа Срба у Мађарској

САМОУПРАВА СРБА У МАЂАРСКОЈ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

 

   Oбавештавамо Вас да Самоуправа Срба у Мађарској путем конкурса оглашава продају возила марке Фијат Дукато регистарског броја: ЈХУ-570

 

Подаци о возилу:

 

- Фијат Дукато (Fiat Ducato 2,0)

- година производње: 2004.

- километража: 266595 km

- стање: каросерија је на више места оштећена, зарђала

- технички преглед: истекао

 

Процењена вредност возила: 160 000 фт

 

Не постоји право прече куповине возила

 

Начин исплате возила: на дан закључења купопродајног уговора, дознаком

 

   Молимо заинтересоване да своје понуде пошаљу до 24. јуна 2022. године до 11.00 часова, на име председнице Самоуправе Срба у Мађарској на адресу: Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, Улица Микше Фалка бр. 3. или на адресу ssm@szerb.hu

 

Остале информације:

 

 • На основу добијених понуда, одлуку о закупу доноси Финансијски одбор Самоуправе Срба у Мађарској.

 • Скрећемо вам пажњу да, према Закону о националној имовини, уговор може да се склопи само са оним физичким или правним лицем које прихвата наведене услове у ставки 11. § (11) Закона о националној имовини.   

 • Место отварања коварата са понудама: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.). Термин отварања коверата са понудама: према тачки 40. важећег Правилника ССМ-а о руковању имовином и улагању.

 • Процесу отварања коварата са понудама могу да присуствују особе које су дале понуду или особе са писменим овлашћењем понуђача.

 • Начин и очекивани термин за вредновање пристиглих понуда су одређени Правилником ССМ-а о руковању имовином и улагању (тачка 42 и 43).

 • Возило се продаје у виђеном стању и никакве накнадне рекламације се неће уважити.

 

Возило може да се погледа у унапред  уговорено време.

 

Понуда мора да садржи следеће податке:

 

 • име, лични подаци, адреса (седиште, број рег. броја фирме), заступник фирме, подаци овлашћене особе

 • понуђени износ за возило

 • сагласност за прихватање прописаних услова конкурса

 

   Самоуправа Срба у Мађарској задржава право да конкурс прогласи неважећим као и да у случају да изабрани кандидат одустане, уговор закључи са кандидатом који је доставио другу најповољнију понуду.

 

   Детаљније информације можете добити у радном времену Самоуправе (пон-чет 9-15 часова, пет 9-12 часова) од др Јадранке Гергев, шефа Канцеларије ССМ, лично (Самоуправа Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка бр. 3.) или телефоном 061/331-5345.

 

Датум објављивања конкурса:

 

26.5.2022. Српске недељне новине

25.5.2022. www.szerb.hu

 

 

          Будимпешта, 20. мај 2022.

 

                                                                                                                                Самоуправа Срба у Мађарској

flyer-nemz-ped-osztondij-2022-2023 - magyar_pages-to-jpg-0001.jpg
flyer-nemz-ped-osztondij-2022-2023 - magyar_pages-to-jpg-0002.jpg
bottom of page