Kiírt pályázatok szakmai leírásai, azok eredményei és indoklásuk

Ajánlattételi felhívás

Az iskolagyülölcs- és iskolazöldség program végrehajtásáról szóló 15/2021 (III.31) AM rendelet alapján az 1-6. évfolyamos tanulói részére szállítandó gyümölcs, zöldség beszerzése.

Letöltés (pdf) »

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése (Budapest)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda igazgatói beosztás (magasabb vezető) ellátására

A munkáltató: A költségvetési szerv vezetőjét (igazgatóját) az oktatási miniszter egyetértésével a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint bízza meg, határozott időre, 5 évre, pályázat alapján. A vezetői megbízás visszavonásának, felmentésnek, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, továbbá fegyelmi büntetés kiszabásának jogát a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerb.hu honlapon szerezhet.

Munkahely megnevezése, munkavégzés helye: Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, 5830 Battonya, Hunyadi János utca 54.

Betöltendő munkakör: pedagógus (határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői beosztás megnevezése: igazgató – magasabb vezető

Magasabb vezetői megbízás időtartama; kezdőnapja és megszűnésének időpontja: határozott idő, 5 év.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda többcélú nemzetiségi köznevelési intézmény igazgatói – különösen a Köznev.tv. 69. § (1) bekezdése szerinti - feladatainak ellátása. Az intézményvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a) főiskola; az adott többcélú szerb nemzetiségi nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 326/2013 (VIII.30.) Korm.rendelet 6. mellékletben felsorolt –szakképzettség

 • b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 • c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 • d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 • e) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 • f) legalább 4 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a) Azonos feltételek esetén előnyben részesül az a pályázó, aki a magyarországi szerb nemzetiséghez tartozónak vallja magát.

 • b) Egyéb idegen nyelv ismerete

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a) a pályázó szakmai önéletrajza, magyar és szerb nyelven

 • b) a pályázó vezetési (fejlesztési) programja, magyar és szerb nyelven

 • c) a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása, így különösen végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével,)

 • d) pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához;

 • e) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021.március 19.

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése - Budapest címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-59/2021./K , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

vagy

 

személyesen: Szutor Lászlóné elnök, Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www. kozigallas.gov.hu

További közzétételi helyek:
Srpske Nedeljne Novine
www.szerb.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny

FELHÍVÁS
a Szerb Országos Önkormányzat Szerb Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2020/2021-es tanévre

A Szerb Országos Önkormányzat (a továbbiakban: SZOÖ) a szerb nemzetiségi pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja az SZOÖ Közgyűlésének a Szerb Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló ... számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről:

Az ösztöndíj célja: A megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, szerb nemzetiségi pedagógus- utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében a szerb nemzetiségi pedagógus képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben a szerb nemzetiségi óvodai nevelésben, valamint a szerb nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget és/vagy szakképzettséget szerző hallgatók (a továbbiakban: hallgató) számára ösztöndíj biztosítása a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a helyi szerb nemzetiségi egyesület ajánlása alapján (amennyiben a hallgató lakóhelyén sem szerb nemzetiségi önkormányzat, sem szerb nemzetiségi egyesület nem működik, motivációs levél).

Pályázati felhívás letöltése »

Szabályzat letöltése »

Szerződés minta letöltése »

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda igazgatói munkakör (magasabb vezető) betöltésére

A pályázat kiírója: Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése

A munkáltató: A költségvetési szerv vezetőjét (igazgatóját) az oktatási miniszter egyetértésével a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint bízza meg, határozott időre, 5 évre, pályázat alapján. A vezetői megbízás visszavonásának, felmentésnek, összeférhetetlenség megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, továbbá fegyelmi büntetés kiszabásának jogát a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szerb.hu honlapon szerezhet.

Munkahely megnevezése, munkavégzés helye: Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda, 5830 Battonya, Hunyadi János utca 54.

Betöltendő munkakör: tanár (határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői beosztás megnevezése: igazgató – magasabb vezető

Magasabb vezetői megbízás időtartama; kezdőnapja és megszűnésének időpontja: határozott idő, 5 év; 2020. július 01 – 2025. június 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda többcélú nemzetiségi köznevelési intézmény igazgatói – különösen a Köznev.tv. 69. § (1) bekezdése szerinti - feladatainak ellátása. Az intézményvezetői munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
a) főiskola; az adott többcélú nemzetiségi nevelési-oktatási intézményben pedagógus- munkakör betöltéséhez szükséges – a Köznev.tv. 3. mellékletben felsorolt – végzettség és szakképzettség
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
e) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
f) legalább 2 éves közoktatás vezetői gyakorlat
g) legalább 4 év pedagógus-munkakörben vagy tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

Előnyben részesül:
a) Azonos feltételek esetén előnyben részesül az a pályázó, aki a magyarországi szerb nemzetiséghez tartozik.
b) Egyéb idegen nyelv ismerete

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) a pályázó szakmai önéletrajza, magyar és szerb nyelven
b) a pályázó vezetési (fejlesztési) programja, magyar és szerb nyelven
c) a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,
d) pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához;
e) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.április.22.

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése - Budapest címére történő megküldésével (1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-225/2020, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
vagy

személyesen: Szutor Lászlóné elnök, Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www. kozigallas.gov.hu További közzétételi helyek:
Srpske Nedeljne Novine
www.szerb.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatói munkakörének betöltésére

A Szerb Országos Önkormányzat pályázatot hirdet a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatói munkakörének ellátására.

I. Az igazgató jogviszonya, feladatai:

Az igazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § -a alapján vezető állású munkavállalónak minősül, a munkáltatói jogokat felette a Szerb Országos Önkormányzat elnöke gyakorolja, a felmentés esetét kivéve, amit a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése gyakorol. Az igazgató munkaszerződés keretében kerül alkalmazásra.

Az igazgatói munkakör a 2020. március 17-étől tölthető be, és határozott időre, 5 évre szól.

Foglalkoztatás jellege: heti 20 órás részmunkaidő

Munkavégzés helye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.

Munkabér, egyéb juttatások: a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése határozatával elfogadott bérezés és a béren kívüli juttatások rendszere szerint

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • az intézmény vezetése, működtetése

 • az intézmény általános képviselete,

 • az intézmény közfeladatának és alaptevékenysége ellátásának irányítása, szervezése

 

II. Pályázati feltételek:

 • szakirányú végzettség és szakképzettség, amely alatt a szerb nemzetiségi óvodai nevelés vagy iskolai oktatásban bármely nemzetiségi pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség értendő

 • legalább öt éves vezetői gyakorlat,

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

 • szerb nyelv anyanyelvi szintű ismerete

 • szerb nemzetiségi (alap-és középfokú) köznevelési intézményben pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,

 • egyéb idegen nyelv ismerete,

 • a magyarországi szerb nemzetiségi (alap-és középfokú) köznevelési intézményben pedagógus munkakörben szerzett legalább tíz éves tapasztalat.

 

III. A Pályázat részeként csatolandó dokumentumok:

 • végzettséget, képzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatai (diploma, nyelvvizsga-bizonyítvány stb)

 • nyelvtudás igazolása,

 • a pályázat benyújtásához képest egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

 • szakmai önéletrajz;

 • az intézmény vezetésével kapcsolatos stratégiai elképzelések, szakmai koncepciót tartalmazó pályázati anyag

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve hozzájárul teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére való sokszorosításához és továbbításához,

 • a vezetői gyakorlat igazolása.

 

V. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok elbírálása a Szerb Országos Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. Számú mellékletébe foglalt „Választási Szabályzat” alapján történik.

A pályázatot a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése a benyújtási határidő lejártát követő ülésén bírálja el.

Az igazgatót a Szerb Országos Önkormányzat elnöke nevezi ki a Közgyűlés határozata alapján.

VI. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat szerb nyelven, postai úton a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala címére történő megküldésével, személyesen a Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) Titkárságán adható be.

Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat a Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ igazgatói munkakörére”.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 07. 11 óra

VII. A pályázat ügyében felvilágosítást ad:

A Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, dr. Gergev Adrienn hivatalvezető vagy Szutor Lászlóné elnök, Telefon: 331-5345, (e-mail: ssm@t-online.hu)

VIII. A pályázati kiírás közzétételének ideje, és helye:

Srpske Nedeljne Novine, www.szerb.hu

 

Pályázati felhívás a Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) pályázatot ír ki az NMR-486 forgalmi rendszámú Toyota Avensis gépjárműve értékesítésére.

A gépjármű fő műszaki jellemzői:
Toyota Avensis 2,0D
Gyártási év: 2015
Megtett KM: 130000
Motorhibás, magas olajfogyasztás
Műszaki érvényessége: 2020.01.15.

A gépjármű megtekintése a 06/1-3315345 számon telefonon egyeztetett időpontban lehetséges, a 1055 Budapest Falk Miska u. 3. szám előtti parkolóban.

A gépjármű becsült értéke: 3 millió forint

Elővásárlási, előbérleti jog a gépjármű vonatkozásában nem áll fenn.

Fizetés módja: adásvételi szerződés megkötésének napján indított banki átutalással.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., titkárság – hivatali időn belül: hétfő – csütörtök: 9:00 – 15:00 óra, péntek: 9:00-11:00 óra.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. 12.23. (hétfő) 11:00 óra

Az ajánlatok felbontásának időpontja, helye: 2020.12.23. (hétfő) 12:00 óra, Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., titkárság.

A bontáson az ajánlattevők személyesen vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek.

Pályázatok elbírálásának várható ideje, módja: 2019. 12.23. A pályázatot a legmagasabb ajánlati árat (vételárat) adó pályázó nyeri el.

Egyéb feltételek:
A pályázaton részt vehet minden természetes és a nemzeti vagyonról szóló tv. szerinti átlátható szervezet aki/amely a kiírásban szereplő határidőben, a kiírási feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot nyújt be, és a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak is megfelel.

A pályázó ajánlatának tartalmaznia kell:
a) a nevét, személyi adatait, lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzék számát), képviselőjét, más megbízott esetén szabályszerű meghatalmazott adatait,
b) ajánlati árat (nettó, bruttó bontásban),
c) a pályázati feltételek elfogadását.

 

A Szerb Országos Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy:
- a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram 2019/2020

 

FELHÍVÁS a Szerb Országos Önkormányzat Szerb Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjára a 2019/2020. tanévre

A Szerb Országos Önkormányzat (a továbbiakban: SZÖO) a szerb nemzetiségi pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóit tájékoztatja a SZÖO közgyűlésének a Szerb Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 118/2019 (2019. 06. 21. ) SZÖO Kgy. számú határozata alapján az alábbi ösztöndíj-lehetőségről.

Teljes pályázati anyag letöltése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szerb Országos Önkormányzat bérbeadás útján hasznosítani kívánja a Budapest VI. 28938/0/A/6 Hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest VI., Nagymező u. 49. fszt. 6. szám alatt fekvő, mindösszesen 23 m² alapterületű, „iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlant.

Az ingatlan bérbevételére vonatkozó bérleti ajánlatokat 2019. augusztus 05-én hétfőn 13 óráig kell megküldeni a Szerb Országos Önkormányzat elnöke részére (cím: Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest Falk Miksa u. 3.) e-mail: ssm@t-online.hu

Egyéb Információk:

 • Az ingatlan bútorozatlan.

 • A beérkezett ajánlatokról a Szerb Országos Önkormányzat Közgyűlése dönt.

 • A nyertessel bérleti szerződés kerül megkötésre, amelyre a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény (a továbbiakban: „nemzeti vagyonról szóló tv.”) továbbá a Szerb Országos Önkormányzat Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzata is irányadó.

 • Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében bérleti szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló tv. szerinti átlátható szervezettel köthető, amely a nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében foglaltakat vállalja.

 • A bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

 • Bérleti díj minimális összege: 80.000,-Ft/hó, amely tartalmazza a rezsiköltséget is plusz két hónap kaució és a bérleti szerződés közjegyzői közokiratba foglalása szükséges.

 • több pályázó esetén a bérleti jogot a feltételeknek megfelelő legmagasabb ajánlatot tevő nyeri el

 • az ajánlat felbontásának helye: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala (1055 Budapest Falk Miksa utca 3.) időpontja: A hatályos a Szerb Országos Önkormányzat Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzata 40. pontjában foglaltak szerint

 • a bontási eljáráson az ajánlattevők személyesen vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek

 • a pályázat elbírálásának módja, várható ideje a hatályos a Szerb Országos Önkormányzat Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzata rendelkezései szerint történik

Az ingatlan előre egyeztetett időpontban személyesen megtekinthető.

Egyéb felvilágosítás Szutor Lászlóné elnöktől (Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.) kérhető hivatali időben (hétfőtől-csütörtökig: 9-15 óráig, pénteken: 9-12 óráig) személyesen vagy telefonon (tel.:06-1-331-5345).

nop_2020-21-uj_palyazati_hatarido.jpg
nptop2019-20-uj_palyazati_hatarido.jpg