Конкурси

КОНКУРС за Српску стипендију

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Српске стипендије“ за студенте и средњошколце за II семестар/полугодиште школске 2017/18. године који припадају српској заједници у Мађарској. Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурса садржи „Правилник о српској стипендији“ који је прихватила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

Опште информације:

1. Кандидати који имају права да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултетау Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије и ђачког дома Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство. Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

 • а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
 • б) да му просек успех на полугодишту пре предаје конкурса буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;
 • в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурса приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)
 • г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46.параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).

Стипендију може да добије средњошколац/студент који је

 • а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;
 • б) задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;
 • в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;
 • г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000.- форинта по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса:

Конкурс се предаје у једном примерку, на папиру, испуњен на компјутеру, потписан од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1. овог правилника) са следећим прилозима:
а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурса

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.). Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристигнуће конкурса у Канцеларију: 12. март 2018. године до 12:00 часова.

КОНКУРС за радно место економског референта у
Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској

Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској расписује конкурс за радно место економског референта у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској.

I. Правни однос и задаци администратора:

Шеф Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској као послодавац има права да му заснује радни однос, у складу са чланом 1. Закона о раду из 2012. године.

Радни однос на радном месту економског референта започиње одмах након доношења одлуке. Пробни период: 3 месеца.

Место рада: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, 1055 Будимпешта, улица Микше Фалка број 3.

Лични доходак, субвенције: према договору.

II. Услови конкурса:

 • средна стручна спрема,
 • основна знања за рад на рачунару (Office),
 • мађарско држављанство.

Приликом вредновања конкурса предност имају кандидати са:

 • завршеним економским смером,
 • искуством у књиговодствој администрацији,
 • знањем српског језика.

III. Документи који се прилажу уз конкурсну пријаву:

 • Радна биографија („CV”)
 • Доказ о стеченом образовању и струци (фотокопије диплома, одн. сведочанства)

IV. Вредновање конкурсних пријава:

Вредновање пристиглих конкурсних пријава се врши у Канцеларији Самоуправе Срба у Мађарској, а одлуку доноси шеф канцеларије као послодавац.

V. Начин, место и рок за предају конкурса:

Конкурсну пријаву за радно место економског референта треба написати на српском или мађарском језику, и послати је електронски на мејл адресу ssm@t-online.hu ИЛИ лично предати на секретаријату Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.) током радног времена (понедељак-четвртак: 9-15 часова, петак: 9-12 часова).

Молимо да се на коверту са конкурсном пријавом назначи „Конкурс за радно место економског референта у Канцеларији ССМ“.

Рок за приспеће конкурса је 04. септембар 2017. годинe.

VI. Информације у вези конкурса:

За детаљне информације се можете обратити шефу Канцеларије ССМ др. Јадранки Гергев или шефу економата ССМ Силвији Олах Етвеш. Контакти: телефон: 06/1 – 331-5345, e-mail: ssm@t-online.hu.

VII- Датум и место објављивања конкурса:

17. август 2017. године – Српске недељне новине.
04. август 2017. године – вебсајт: www.szerb.hu
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2015 године остварено је уз помоћ Фонда за хумане ресурсе (ЕМET) путем конкурса NEMZ-KUL-15-0164.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2016 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-16-0106.
Функционисање, уређивање и унапређивање сајта 2017 године остварено је уз помоћ министарства за хумане ресурсе (ЕММИ) путем конкурса NEMZ-KUL-EPER-17- 0041.